Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

Yoobimuhwan Inc. được thành lập vào năm 2018, là công ty liên doanh sản xuất thực phẩm với mục tiêu trở thành công ty sản xuất thực phẩm toàn cầu thông qua định hướng xuất khẩu của K-Food dựa trên sự kết hợp của nhiều nguồn tài nguyên biển và thủy sản.