Vật phẩm: Pin thứ cấp, Hệ thống đốt, Máy OCR
Hệ thống đốt có thể được sử dụng ở nhiều khu vực, bao gồm đảo, quân đội, bệnh viện.
Hiệu quả cao chi phí thấp, Khí thấp và mùi phát ra từ máy