Sản phẩm: Rong biển tẩm vị, Cá cơm mù tạt/cay, Các loại Hạt và cà ry.

Website: hanbaekfood.com/en