Ngôn ngữ: Tiếng Việt

🔴 GIỚI THIỆU:

DM Cosmetics là nhà sản xuất tích hợp theo chiều dọc từ gói mỹ phẩm đến thành phẩm.
Từ đầu đến cuối (gói mỹ phẩm đến phát triển công thức, sản xuất), DM Cosmetics có thể quản lý tất cả các quy trình nội bộ như một bước.
Nó cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng của mình với QCD (Chất lượng, Chi phí, Giao hàng) để có khả năng cạnh tranh trên thị trường.