Trang web: http://www.daesoohitech.com/

Chất lỏng trong suốt Hi-nano, lớp phủ xúc tác Photo

Ngăn chặn sự hấp phụ chất ô nhiễm với một lần phủ.
Các loại bụi và chất ô nhiễm khác nhau có thể dễ dàng loại bỏ bằng cách rửa sạch bằng nước.