Company Introduction:

NEXUSTECH was established in Jan 2018 and is a research and development company that manufactures all-in-one equipment for outdoor Wi-Fi access point(AP) and wireless communications equipment(MESH).

Through this process, anyone can freely use the high speed internet using smartphones, IoTs, wearable devices, etc. We are developing the world’s leading wireless network equipment in response to the public Wi-Fi expansion policy and the growing demand for outdoor Wi-Fi. We established a corporation in Vietnam in Jan 2020.

Along with Vietnamese employees, projects are underway with Vietnamese public institutions, HCMC Techno Valley QTSC, the largest carrier VNPT and other local buyers. The company offers various solutions for projects such as public Wi-Fi solutions, CCTV solutions, and Backbone solutions, and demonstrates NEXUSTECH’s outstanding technology.

In addition, through exhibitions and market opening activities, the company has become a global market in Thailand, India, Laos, and other countries.

Exhibit Product: Wireless communications equipment (IT)

Giới thiệu công ty:

NEXUSTECH được thành lập vào tháng 1 năm 2018 và là công ty nghiên cứu và phát triển sản xuất thiết bị tất cả trong một cho điểm truy cập Wi-Fi ngoài trời (AP) và thiết bị truyền thông không dây (MESH).

Thông qua quy trình này, bất kỳ ai cũng có thể thoải mái sử dụng Internet tốc độ cao bằng điện thoại thông minh, IoT, thiết bị đeo được, v.v. Chúng tôi đang phát triển thiết bị mạng không dây hàng đầu thế giới để đáp ứng chính sách mở rộng Wi-Fi công cộng và nhu cầu ngày càng tăng về Wi-Fi ngoài trời .

Chúng tôi thành lập công ty tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2020.Cùng với các nhân viên Việt Nam, các dự án đang được triển khai với các tổ chức công của Việt Nam, HCMC Techno Valley QTSC, nhà mạng lớn nhất VNPT và các khách hàng địa phương khác.

Công ty cung cấp các giải pháp khác nhau cho các dự án như giải pháp Wi-Fi công cộng, giải pháp camera quan sát và giải pháp Backbone, đồng thời trình diễn công nghệ vượt trội của NEXUSTECH.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động triển lãm và mở cửa thị trường, công ty đã trở thành thị trường toàn cầu ở Thái Lan, Ấn Độ, Lào, và các nước khác.

Sản phẩm trưng bày: Thiết bị truyền thông không dây

Website: http://nexustech.or.kr/